Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Ανοιχτό Γράμμα: Ευρώπη, είναι καιρός να σταματήσουμε την εξάρτηση από την Οικονομική Ανάπτυξη


Περισσότεροι από 238 αφοσιωμένοι ακτιβιστές  επιστήμονες κοινωνικών και φυσικών επιστημών, από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ απευθύνονται στην ΕΕ: Ευρώπη, είναι καιρός να σταματήσουμε την εξάρτηση από την οικονομική ανάπτυξη. Η ευκαιρία για αυτή την ανοικτή επιστολή, η οποία δημοσιευθηκε ταυτόχρονα στον διεθνή ευρωπαϊκό τύπο, ήταν η Διάσκεψη για την απο-ανάπτυξη στις Βρυξέλλες. Ενημερωθήκαμε από το TOPIKOPOIISI.EU


Τα τελευταία 70 χρόνια, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ήταν ο πρωταρχικός οικονομικός στόχος των ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά καθώς οι οικονομίες μας μεγεθύνθηκαν, αυξήθηκαν επίσης και οι αρνητικές επιπτώσεις των οικονομιών μας στο περιβάλλον. Ήδη σήμερα ξεπεράσαμε τα οικολογικά όρια που εξασφαλίζουν στην ανθρωπότητα έναν ασφαλή χώρο ύπαρξης και δράσης σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει αποσυνδεθεί από την κατανάλωση των πόρων ή την ρύπανση του περιβάλλοντος, όπως θα ήταν πραγματικά απαραίτητο. Για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω ανάπτυξη σήμερα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας.

Επιπλέον, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί ενγένει ανάπτυξη - επειδή η παραγωγικότητα μειώνεται, οι αγορές είναι κορεσμένες και το περιβάλλον έχει υποστεί ζημιές. Εάν συνεχίσουν αυτές οι τάσεις, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία. Στην προσπάθεια να τονωθεί η ανάπτυξη, δημιουργείται επί του παρόντος μεγαλύτερο χρέος, εξαλείφονται οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, παρατείνονται τα ωράρια εργασίας και μειώνεται η κοινωνική προστασία. Αυτή η επιθετική επιδίωξη της ανάπτυξης με οποιαδήποτε τίμημα διασπά την κοινωνία, δημιουργεί οικονομική αστάθεια και υπονομεύει τη δημοκρατία.
Οι σημερινοί πολιτικοί υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα - τουλάχιστον όχι ακόμη. Το πρότζεκτ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πέρα από το ΑΕΠ» έγινε «ΑΕΠ και Πέρα». Το επίσημοΜότο παραμένει ανάπτυξη - τώρα απλώς μεταμορφώνεται ως "βιώσιμη", "πράσινη" ή "χωρίς αποκλεισμούς" - αλλά εξακολουθεί να είναι πρωτίστως ανάπτυξη.
Και ενώ υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση μεταξύ ανάπτυξης και βιωσιμότητας, ακόμη και οι νέοι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ διατυπώνουν την επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης ως πολιτικό στόχο για όλες τις χώρες.
Τα καλά νέα είναι ότι αναδύεται ένα κίνημα υπερ της αποανάπτυξης στην κοινωνία των πολιτών και στην επιστήμη. Έχει διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικά μέρη: Décroissance, Postwachstum, Steady-State-, Donut-Ökonomie ή ευημερία χωρίς ανάπτυξη, για να αναφέρουμε μόνο λίγα. Από το 2008, τα τακτικά συνέδρια της αποανάπτυξης έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετέχοντες. Μια νέα παγκόσμια πρωτοβουλία, η συμμαχία Wellbeing Economies (ή η WE-All), δημιουργεί δεσμούς μεταξύ αυτών των κινημάτων, ενώ ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο έχει αναπτύξει νέα οικολογικά μακροοικονομικά μοντέλα. Οι εργασίες αυτές δείχνουν ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να αποκατασταθεί το περιβάλλον διαβίωσης, να μειωθούν οι ανισότητες και να δημιουργηθούν σημαντικές θέσεις εργασίας - όλες χωρίς οικονομική ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλάβουμε δράση για να ξεπεράσουμε την σημερινή μας εξάρτηση από την ανάπτυξη.
Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τον περιορισμό της χρήσης πόρων, τη σταδιακή φορολογία για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανισοτήτων και τη σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας. Η χρήση πόρων, για παράδειγμα, θα μπορούσε να περιοριστεί με την εισαγωγή φόρου CO2. Τα έσοδα από αυτό θα μπορούσαν να διανεμηθούν ως μέρισμα σε όλους ή να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων. Η εισαγωγή ενός βασικού και ενός μέγιστου εισοδήματος θα μείωνε περαιτέρω την ανισότητα. Ταυτόχρονα, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναδιανομή των εργασιών φροντίδας και στη μείωση των ανισορροπιών εξουσίας που υπονομεύουν τη δημοκρατία. Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να συντομεύσουν το ωράριο εργασίας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής αντί να απολύουν μάζες εργαζομένων και να αυξάνουν τα κέρδη των προνομιούχων λίγων.
Δεδομένων των αναδυόμενων κινδύνων, θα ήταν ανεύθυνο για τους-τις  πολιτικούς και τους –τιςυπεύθυνους-ες χάραξης πολιτικής να μην αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες για ένα μέλλον μετά την ανάπτυξη. Το συνέδριο των Βρυξελλών είναι μια πολλά υποσχόμενη αρχή, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερες προσπάθειες. Ως ομάδα ειδικών κοινωνικών και φυσικών επιστημόνων από όλες τις 28 χώρες της ΕΕ, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τα κράτη μέλη να:

  1. Δημιουργία ειδικής επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ασχολείται με τις μελλοντικές προοπτικές της μετά την ανάπτυξη εποχής (Post-Growth-Futures). Αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να συζητήσει επισταμένα το μέλλον της ανάπτυξης, να αναπτύξει εναλλακτικές πολιτικές για μελλοντικές προοπτικές μετα -ανάπτυξης και να επανεξετάσει την επιδίωξη της ανάπτυξης ως τον πρωταρχικό πολιτικό στόχο
  2. . Να συμπεριληφθούν εναλλακτικοί δείκτες στο μακροοικονομικό πλαίσιο της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η οικονομική πολιτική πρέπει να αξιολογείται από την άποψη της επίδρασής της στην ευημερία του ανθρώπου, στη χρήση των πόρων, στην κοινωνική ανισότητα και στην παροχή αξιοπρεπούς εργασίας. Οι δείκτες αυτοί πρέπει να έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από το ΑΕΠ κατά τη λήψη αποφάσεων.
  3. Μετατροπή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε Σύμφωνο Σταθερότητας και Ευημερίας. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα σύνολο κανόνων για τον περιορισμό των δημόσιων ελλειμμάτων και των κρατικών χρεών. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των πολιτών τους μειώνοντας παράλληλα τη χρήση των πόρων και τα απόβλητα- εκπομπές σε βιώσιμα επίπεδα
  4. Δημιουργία ενός υπουργείου οικονομικού μετασχηματισμού σε κάθε κράτος μέλος Μια νέα οικονομία που επικεντρώνεται άμεσα στην ανθρώπινη και περιβαλλοντική ευημερία θα μπορούσε να προσφέρει ένα πολύ καλύτερο μέλλον από ένα διαρθρωτικά εξαρτώμενο από την οικονομική ανάπτυξη μέλλον.

Η λίστα των υπογραφών στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Πηγή: TOPIKOPOIISI.EU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου