Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο «Κλεισθένης Ι», ο Νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος.4555/2018, ο νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή «Κλεισθένης 1». Πρόκειται για το ΦΕΚ: Τεύχος Α΄, Αρ. Φύλλου 133, 19 Ιουλίου 2018.Μπορείτε να το βρείτε στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ.


Τίτλος του: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης - εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.